Trang chủ » Triết học » Phê Phán Lý Tính Thuần Túy

Phê Phán Lý Tính Thuần Túy

Download sách Phê Phán Lý Tính Thuần Túy PDF

Phê Phán Lý Tính Thuần Túy

Download sách Phê Phán Lý Tính Thuần Túy PDF

Phê Phán Lý Tính Thuần Túy

Phê Phán Lý Tính Thuần Túy của Immanuel Kant được mọi người thừa nhận là tác phẩm nền tảng của triết học cổ điển Đức.

Phê Phán Lý Tính Thuần Túy là chỗ kết tinh những nhận định có tính phê phán đối với nhiều trào lưu triết học trước đó, đồng thời là điểm xuất phát và điểm quy chiếu của triết học cổ điển và có ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển của triết học và khoa học Tây phương cho đến ngày nay.

Tác động của nó vượt ra khỏi lãnh vực chuyên môn của triết học. “Hai đặc điểm nổi bật của tác phẩm là: một mặt, việc phê phán Siêu hình học cổ truyền đã làm rung chuyển cơ sở siêu hình học-thần học của thế giới quan truyền thống và do đó, là diễn đàn của “lý tính con người” buộc mọi thứ phải phục tùng sự “kiểm tra và phê phán tự do và công khai”.

Sách hay khuyên đọc:

Mặt khác, tác phẩm phát triển những tiền đề cơ bản để nhận chân quyền tự do và tự trị của con người với tư cách là sinh vật có lý tính, tạo cơ sở cho sự tự-nhận thức về mặt đạo đức và pháp quyền của xã hội hiện đại.”

Thư viện Sách Mới trân trọng gửi bạn bộ sách Phê Phán Lý Tính Thuần Túy.