Trang chủ » Tay không gây dựng cơ đồ » Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Tải ebook Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô PDF

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Tải ebook Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô PDF

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô – Trần Thúy Lan

Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế (người tiêu dùng, nhà sản xuất) và cách các chủ thể này tương tác với nhau.

Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau.

Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những điều kiện cần có trong lý thuyết cho việc cạnh tranh hoàn hảo.

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh thế theo mô hình kinh tế thị trường. Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng.

Tìm hiểu thêm:

Cuốn Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô được biên soạn để giúp bạn nắm vững kiễn thức về nền kinh tế quy mô nhỏ. Từ đó ứng dụng vào công việc kinh doanh thực để để phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước.